Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Pri odosielaní elektronického formulára spracúvame vaše osobné údaje (meno, emailová adresa). Chceli by sme vás preto informovať o vašich právach a podmienkach spracúvania vašich osobných údajov. Tiež by sme vás chceli ubezpečiť, že ochrana vašich osobných údajov je dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

Účel spracovanie osobných údajov
Osobné údaje uvedené v tomto formulári slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu

Právny základ spracovanie osobných údajov
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona)

Zoznam a rozsah osobných údajov
Meno, mailová adresa.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii  – nie je
Príjemca v členskom štáte (EÚ a EHP) – Poskytovateľ webhostingu uchovávanie a zálohovanie údajov

Zverejňovanie
Prevádzkovateľ osobné údaje nezverejňuje.

Doba uchovávania osobných údajov
Po dobu, ktorá je nevyhnutná, aby sme odpovedali na vašu správu (cca 15 dní).

Poučenie o právach dotknutej osoby

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom (čl.15 GDPR) týkajúcich sa Vašej osoby,
  • právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,
  • právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo
  • právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov,
  • právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj
  • právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,

Svoje práva môžete uplatniť  na e-mailovú adresu info@magneta.sk. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Ing. Marek Boháček – MaroDesign
Horné Orešany 237
919 03
IČO: 45283117
info@magneta.sk

Odvolanie súhlasu
Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa odberu noviniek kedykoľvek odvolať. Poslaním mailu. Zrušiť súhlas pre kontaktné účely na e-mailovú adresu info@magneta.sk

Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné
Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, ako dotknutá osoba nie ste povinná súhlasiť. Následkom neposkytnutia súhlasu je nemožnosť vás spätne kontaktovať, iné následky nie sú.